مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری

شرکت تامین افزار در زمینه اخلاقیات و شیوه های کسب و کار بهترین درجه را داراست. تلاش ما بر این است تا این شیو ه ها را در تمامی جنبه های شرکت استفاده نماییم. تامین افزار به عنوان نمونه ای برای شرکتهای هم رده خود می باشد که توانسته تاثیر مثبتی بر روی این صنعت بگذارد.