کارآفرینی

کارآفرینی

شیوه عملکرد کارکنان شرکت تامین افزار به گونه ای است که کارمندان، شرکت را از آن خود دانسته و با تعهد و توجه به جزییات ، مبتکرانه فکر و عمل می نمایند.