روابط

روابط

تامین افزار ارتباط قوی با مشتریان خود، انجمن ها و صنایع دارد. ما معتقدیم که این پایه و اساس یک کسب و کار خوب و یک نقطه تفاوت برای شرکت ما است. شرکت تامین افزار به دنبال استخدام افرادی است که این تعهد را به اشتراک گذاشته و شخصا در حمایت از اجتماع ما نقش دارند.