اهداف

اهداف

توسعه کسب و کار خلاقانه که واحد بازاریابی را در جهت عرضه مدلهای جدید با حفظ سبک فعلی و همزمان تمرکز بر استفاده بهینه از منابع حمایت نماید. آزمایش اثربخشی دستورالعمل های شرکت تامین افزار برای شرکت های چند ملیتی به عنوان یک ابزار پاسخگویی